ศูนย์บริการซ่อมปริ้นเตอร์ สแกนเนอร์ จำหน่ายอะไหล่แท้ นำเข้า
ศูนย์บริการซ่อมปริ้นเตอร์ สแกนเนอร์ จำหน่ายอะไหล่แท้ นำเข้า

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เวิลด์ไวด์ คอม เซอร์วิส จำกัด ได้รับความไว้วางใจ จากหน่วยงานของ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ให้เป็นผู้รับจ้าง ( Vender) ในการปฏิบัติงานซ่อม อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ โดยเฉพาะงานซ่อมให้กับ บริษัท , ร้านคอมพิวเตอร์ ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด มาเป็นเวลานานแล้ว บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการขยายงานโดยตรงให้กับผู้ใช้ ( User) ทำการปรับราคาซ่อมอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ให้ถูกลง เหมาะกับเศรษฐกิจปัจจุบัน

ทางบริษัท ฯ เล็งเห็นถึงคุณค่าของการประสานงานอันดีจากท่าน บริษัทฯ จะให้บริการคุณภาพ เพื่อรักษาไว้ ซึ่งความพึงพอใจของลูกค้า

ดังนั้น จึงขอนำเสนอเอกสารฉบับนี้ไว้เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ และเป็นประโยชน์แก่ทุกท่าน

ประวัติความเป็นมา

บริษัท เวิลด์ไวด์ คอม เซอร์วิส จำกัด

บริษัท เวิลด์ ไวด์ คอม เซอร์วิส จำกัด ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2543 ด้วยเงินทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท มีสถานที่ตั้งที่ เลขที่ 3300 ห้อง 210-211 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ปณ. 10906 โทร. (02) 937-4000 -9 ต่อ 5210,5211 แฟกซ์. (02)937-3199
พ.ศ. 2548 ย้ายสำนักงานไปยัง เลขที่ 1448/13 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ปณ. 10900 โทร. (02) 939-4610-1 แฟกซ์. (02)939-4610 กด 108
พ.ศ. 2552 บริษัท เวิลด์ ไวด์ คอม เซอร์วิส จำกัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 5 ล้านบาท
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน ย้ายมายังสำนักงานใหม่ เลขที่ 29 ซ.ลาดปลาเค้า 34 แขวงจรเข้บัว ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 โทร : 02-907-5608-10 , 02-159-0811-12 มือถือ 086-564-3199 02-102-0461-62 แฟ๊กซ์ : กด 108
ปัจจุบันบริษัทเวิลด์ ไวด์ คอม เซอร์วิส จำกัด ทำการจำหน่าย และ บริการซ่อม ซีพียู ( CPU ) , เครื่องพิมพ์ ( Printer) ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ , จอ ( Monitor ) , เครื่องสำรองไฟ ( UPS ), SERVER และระบบ NETWORK และได้นำเข้าคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และ อะไหล่ จากต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายด้วย

2. นโยบายการบริหารงาน (โดยสังเขป)

บริษัท ฯ มีการจัดแบ่งสายงานบังคับบัญชา ตามระดับขั้น (ในผังการบริหารองค์กร) และมีความชัดเจนในแนวการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคน ทุกตำแหน่ง รวมทั้งรับผิดชอบ การสร้างสรรค์ คุณภาพบุคลากร

หลักการบริหารงานทั่วไป
 • 2.1 ลักษณะงาน ขอบเขตงาน ( Job Description )
 • 2.2 กฎ ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติ ( Rules & System Procedures )
 • 2.3 อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ( Authorities & Responsibilities )
 • 2.4 ขั้นตอนการรายงาน การปฏิบัติงาน และรับคำสั่ง ( Report & Assignment )
 • 2.5 การฝึกอบรม พัฒนาบุคลากร และตรวจสอบ ( Human Resources Development )
 • 2.6 เอกสาร คู่มือ ส่งเสริมการทำงานทุกแผนก ( Document Supporting System )
 • 2.7 สวัสดิการ ( Security Welfare )

หลักการดังกล่าว ทางบริษัท ฯ ตระหนักถึง การสร้างองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย ด้วยความสมบูรณ์ ในมาตรฐานสากล ดังนั้น บุคลากรทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมกันก่อตั้ง และยึดถือปฏิบัติตาม รวมทั้งมีการปรับปรุงทบทวน เพื่อคงไว้ซึ่งความพึงพอใจ ด้วยจิตสำนึกในหน้าที่รับผิดชอบต่อตนเอง องค์กร และสังคม

3. นโยบายการดำเนินการธุรกิจ
 • 3.1 แผนการตลาด และการขายสินค้า แนวทางการดำเนินงาน
  • 3.1.1 เป็นตัวแทนจำหน่าย และคัดเลือกสินค้าคุณภาพ
  • 3.1.2 สรรหาสินค้าที่มีคุณภาพ ตามความต้องการของลูกค้า
  • 3.1.3 ราคามีมาตรฐาน ตามท้องตลาด
  • 3.1.4 วางแผนการตลาดทันสมัยตรงความพอใจลูกค้ามากที่สุด
  • 3.1.5 การจัดส่งสินค้าตามความต้องการของลูกค้าในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
  • 3.1.6 ทำการเสนอราคา แลสินค้าคุณภาพในเงื่อนไขที่แน่นอน และชัดเจน
  • 3.1.7 รับประกันคุณภาพสินค้า ตลอดอายุการใช้งาน
 • 3.2 แผนการให้บริการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แบ่งเป็น
  • 3.2.1 ศูนย์ซ่อมและให้คำปรึกษา
  • 3.2.2 การให้บริการนอกสถานที่ ณ ที่ติดตั้งเครื่องพร้อมคำแนะนำในการใช้สินค้า
  • 3.2.3 เป็นตัวแทนซ่อมให้บริษัทผู้ขายสินค้ารายอื่น ๆ
  • 3.2.4 เป็นผู้รับเหมาให้บริการ ต่อเนื่องระยะยาวในสัญญารายปี
4. นโยบายการรับประกันสินค้าและบริการ
 • 4.1 การรับประกันงานซ่อม
 • ทางบริษัทฯได้กำหนดเงื่อนไขการรับประกันการซ่อม เครื่องพิมพ์,คอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์ต่อพ่วง ที่ลูกค้าได้นำมาซ่อมกับทางบริษัทฯ โดยจะเริ่มรับประกันจากวันที่ส่งมอบสินค้า แต่ไม่เกิน 2 เดือนนับจากวันที่ลูกค้าส่งซ่อม และ หมดอายุตามวันที่ติดสติกเกอร์รับประกันของบริษัทฯ (void) โดยสติกเกอร์รับประกันของบริษัทฯ (void) หรือหมายเลขรุ่น ( Serial Number ) ต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ สินค้าที่รับประกันต้องเสียจากการใช้งานปกติเท่านั้น ไม่ร่วมถึงการใช้งานที่ผิดไปจากคู่มือสินค้าที่ระบุ, การบำรุงรักษาไม่ถูกวิธี, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, ตกหล่น, ถูกน้ำหรือของเหลว, สารเคมี, การติดตั้งที่ไม่ถูกวิธี, คราบสนิม (Oxide), สัตว์ หรือ แมลง, และความผิดพลาดอื่นๆ เช่น แตก, หัก, บิด, บิ่น, งอ, ร้าว, ทะลุ รวมถึงมีสิ่งแปลกปลอม อันเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์นั้นๆ

 • 4.2 การรับประกันเครื่องพิมพ์
  • 4.2.1 เครื่องพิมพ์ใหม่ ทางบริษัทฯได้กำหนดเงื่อนไขการรับประกันสินค้าประเภท เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องพิมพ์ และ อุปกรณ์ต่อพ่วงที่ลูกค้าซื้อเครื่องพิมพ์ใหม่จากทางบริษัทฯ โดยจะเริ่มรับประกันจากวันที่ซื้อสินค้า และหมดประกันเมื่อระยะเวลาประกันของทางผู้ผลิตกำหนดไว้ สินค้าที่รับประกันต้องเสียจากการใช้งานปกติเท่านั้น ไม่ร่วมถึงการใช้งานที่ผิดไปจากคู่มือสินค้าที่ระบุ, การบำรุงรักษาไม่ถูกวิธี, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, ตกหล่น, ถูกน้ำหรือของเหลว, สารเคมี, การติดตั้งที่ไม่ถูกวิธี, คราบสนิม (Oxide), สัตว์ หรือ แมลง, และความผิดพลาดอื่นๆ เช่น แตก, หัก, บิด, บิ่น, งอ, ร้าว, ทะลุ รวมถึงมีสิ่งแปลกปลอม อันเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์นั้นๆ
  • 4.2.2 เครื่องพิมพ์มือสอง ทางบริษัทฯได้กำหนดเงื่อนไขการรับประกันสินค้าประเภท เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องพิมพ์ และ อุปกรณ์ต่อพ่วงที่ลูกค้าซื้อเครื่องพิมพ์มือสองจากทางบริษัทฯ โดยจะเริ่มรับประกันจากวันที่ซื้อสินค้า และ หมดอายุตามเวลาที่ติดสติกเกอร์รับประกันของบริษัทฯ (void) สินค้าที่รับประกันต้องเสียจากการใช้งานปกติเท่านั้น ไม่ร่วมถึงการใช้งานที่ผิดไปจากคู่มือสินค้าที่ระบุ, การบำรุงรักษาไม่ถูกวิธี, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, ตกหล่น, ถูกน้ำหรือของเหลว, สารเคมี, การติดตั้งที่ไม่ถูกวิธี, คราบสนิม (Oxide), สัตว์ หรือ แมลง, และความผิดพลาดอื่นๆ เช่น แตก, หัก, บิด, บิ่น, งอ, ร้าว, ทะลุ รวมถึงมีสิ่งแปลกปลอม อันเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์นั้นๆ
 • 4.3 การรับประกัน WCS Plus
 • คือบริการเสริมสำหรับ ผู้ที่ซื้อเครื่องเลเซอร์ปริ้นเตอร์ใหม่จากทางบริษัทเวิลด์ไวด์ คอม เซอร์วิส โดยจะรับประกันเฉพาะค่าแรงในการซ่อมเพิ่มอีก 1 และ 2 ปี ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละรุ่น ซึ่งจะคิดเฉพาะค่าอะไหล่ที่เปลี่ยนเท่านั้นโดยสามารถตรวจสอบราคาอะไหล่ได้จากทางหน้า Web ของบริษัท โดยมี เงื่อนไขการรับประกัน WCS Plus ดังนี้

  • 4.3.1 ต้องเป็นเครื่องที่ซื้อจากทางบริษัท เวิลด์ไวด์ คอม เซอร์วิส จำกัด โดยจะต้องมีสติกเกอร์รับประกันของบริษัทฯ (void) และหมายเลขประจำเครื่อง ( Serial Number ) ใน สภาพที่สมบูรณ์
  • 4.3.2 การรับประกันเริ่มเมื่อสินค้าหมดอายุการรับประกันของทางศูนย์บริการของ HP, Epson, Brother, Lexmark, Canon ประเทศไทย
  • 4.3.3 การรับประกันนั้นจะรับประกันในส่วนของค่าบริการตรวจซ่อมเท่านั้น ซึ่งจะคิดราคาเฉพาะค่าอะไหลที่เปลี่ยนจริงซึ่งสามารถตรวจสอบราคาอะไหล่ได้จาก wcs-th.com:shop
  • 4.3.4 อะไหล่ที่แเปลี่ยนต้องเป็นอะไหล่ของบริษัท เวิล์ดไวด ์คอม เซอร์วิส จำกัดเท่านั้น
  • 4.3.5 ตัวเครื่องจะต้องไม่เคยส่งซ่อมที่อื่นมาก่อน ยกเว้น ศูนย์บริการของ HP, Epson, Brother, Lexmark, Canon ประเทศไทยเท่านั้น
  • 4.3.6 กรณีเสนอราคาลูกค้าแล้วไม่ซ่อมจะถือว่าการประกัน WCS Service Plus จะสินสุดลงทันที
  • 4.3.7 กรณีลูกค้าต้องการให้บริการซ่อมเครื่องนอกสถานที่ หรือต้องนำเครื่องกลับไปซ่อมที่บริษัท เวิลด์ไวด์ คอม เซอร์วิส จำกัด จะได้รับส่วนลด 100 บาท ตลอดระยะเวลาการรับประกัน WCS Plus ซึ่งสามารถตรวจสอบราคาค่าบริการซ่อมนอกสถานที่ได้ที่ wcs-th.com:map
  • 4.3.8 เงื่อนไขดังกล่าวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงและ ยกเลิกได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
expand_less
[profiler]
Memory usage: real: 2097152, emalloc: 8879400
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem